815 nya jobb i Uppsala om infrastrukturskulden betalas

TransportGruppen

Underinvesteringar har skapat en transportinfrastrukturskuld på 184 miljarder.
En avbetalning av skulden skulle ge tillväxteffekter på 62 miljarder i hela
landet. För Uppsalas del skulle det handla om investeringar på 6,7 miljarder
kronor, vilket skulle innebära en samlad produktionsökning på 12,5 miljarder
och närmare 815 nya jobb.

Såväl historiska jämförelser som en
internationell utblick indikerar att Sverige under lång tid investerat för lite
i olika typer av infrastrukturella tillgångar. Sveriges
infrastrukturskuld uppgick enligt 2010 års mätning till 380 miljarder kronor, transportinfrastruktur.
Enligt rapporten Tillväxteffekter av att
betala av infrastrukturskulden
, framtagen av WSP på uppdrag av
TransportGruppen, är transportinfrastrukturens del 184 miljarder kronor och
visar tydligt sambandet mellan investeringar i infrastuktur och ekonomisk
tillväxt.


För Uppsala skulle de ökade investeringarna i
infrastruktur innebära 815 fler sysselsatta varje år fram till 2025 och
sammantaget en samlad produktionsökning på 12,5 miljarder fram till 2030, säger
Maria Nygren, näringspolitisk chef på TransportGruppen.

Sverige skulle uppnå viktiga samhällsekonomiska vinster
genom att betala av transportinfrastrukturskulden. Genomslaget på den samlade
produktionen i landet har WSP beräknat till drygt 62 miljarder kronor fram till
2030 och den efterfrågedrivna sysselsättningseffekten skulle öka successivt för
att år 2030 toppa på knappt 20 000. Det motsvarar drygt en procent fler
sysselsatta.


En utbyggd infrastruktur där investeringar görs
i viktiga projekt inom både järnväg, sjöfart/hamnar, flygplatser och väg kan
spela en avgörande roll för den regionala konkurrenskraften, säger Maria Nygren.

En kartläggning visar att det i dag finns drygt 100
nyinvesteringsprojekt på läns- eller regional nivå som står utan finansiering.
I vilken utsträckning projekten är samhällsekonomiskt motiverade har dock inte
studerats.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk