Årsstämma i NetEnt AB (publ) den 21 april 2017

Vid NetEnt AB (publ):s årsstämma fredagen den 21 april 2017 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaper och utdelning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att utdelning ej ska utgå för räkenskapsåret 2016. Se dock beslutet om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande nedan.

Styrelse
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslutade om omval av Vigo Carlund, Fredrik Erbing, Peter Hamberg, Pontus Lindwall, Michael