Attana AB: Uppdaterad årsredovisng 2017

Se bifogad fil. Not 3 på sidan 11 har korrigerats.