Baker McKenzie rådgivare till Tobin Properties i samband med företrädesemission, riktad emission samt Klöverns budpliktsbud

Tobin Properties har genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som tillförde Tobin Properties cirka 52 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

I anslutning till företrädesemissionen genomförde Tobin Properties även en riktad emission till Klövern AB (publ) om totalt 7 500 000 stamaktier i Tobin Properties motsvarande 150 MSEK.

Som en följd av den riktade emissionen har Klövern, som ny huvudägare i Tobin Properties, offentliggjort ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Tobin Properties att överlåta samtliga stamaktier och preferensaktier av serie A i Tobin