Beslut fattade på årsstämman 2018 i SAS AB (publ)

På årsstämman den 10 april 2018 beslutades det i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Dag Mejdell, Monica Caneman, Carsten Dilling, Lars-Johan Jarnheimer och Sanna Suvanto-Harsaae samt genom nyval välja Liv Fiksdahl och Oscar Stege Unger. Till styrelsens ordförande valdes Carsten Dilling. Årsstämman biföll styrelsens förslag att lämna utdelning till preferensaktieägarna fram till nästa årsstämma med 12,50 SEK per kvartal och preferensaktie, dock sammanlagt högst 50 SEK per preferensaktie. För befintliga stamaktier beslutade årsstämman att det inte skulle