Bokslutskommuniké oktober – december 2017

FJÄRDE KVARTALET 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 274,8 Mkr (261,7), en ökning med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016.
· Rörelseresultatet ökade till 13,1 Mkr (4,0), vilket var en resultatförbättring om 228 procent. Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 4,8 procent (1,5). Kvartalet belastades inte med några kostnader av engångskaraktär (1,0 Mkr föregående år).
· Resultat per aktie var 0,71 kr (0,29).
· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 35,4 Mkr (5,2).

JANUARI-DECEMBER 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 1 125,9 Mkr (1 109,2), en