Generic Sweden AB Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Generic Sweden AB (publ)

Fjärde kvartalet 2017 – Kvarvarande verksamhet, jämförbara siffror

· Nettoomsättningen uppgick till 15,3 MSEK (13,2 MSEK).
· Rörelseresultatet uppgick till 2,7 MSEK (1,4 MSEK).
· Resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (0,3 MSEK).
· Resultat från avvecklad konsultverksamhet: -0,3 MSEK (1,1 MSEK).
· Periodens totalresultat uppgick till 1,9 MSEK (3,2 MSEK).
· Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (0,26 SEK).
· Periodens kassaflöde uppgick till 0,7 MSEK (-1,7 MSEK).

Januari – december 2017 - Kvarvarande