Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Essity Aktiebolag (publ) (”Essity”) kallas till årsstämma torsdagen den 12 april 2018, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm (inregistrering från kl 13.30)
Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels             fredagen den 6 april 2018 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

dels             senast fredagen den 6 april 2018 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

–                 per telefon 08-402 90 80,