KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GLOBAL GAMING 555 AB

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB, 556721-0520, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018, kl. 13.00. Årsstämman kommer att avhållas i RedEyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.
Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018; och

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast onsdagen den 9 maj 2018, före kl. 16.00, under Global Gaming 555 AB, Att: Markus Palm, Hästvägen 4 E, 212 35 Malmö Tfn 08-551 154 30, E-post: bolagsstamma@globalgaming.