KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEXAGON AB (publ)

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 maj 2017 klockan 17:00 på City Conference Center Stockholm (Norra Latin), Drottninggatan 71 B i Stockholm.
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 25 april 2017,
· dels anmäla sitt deltagande till bolaget genom ett anmälningsformulär på Hexagons hemsida, www.hexagon.com, alternativt per post till Hexagon AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 92 21, senast tisdagen den 25