Kommuniké från årsstämma

Latvian
Forest Company AB (publ) har den 12 juni 2018 hållit årsstämma
Latvian Forest Company AB (publ) har den 12 juni 2018 hållit årsstämma.

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om disposition av årets resultat enligt förslaget samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

Beslut fattades om omval av styrelseledamöterna Ulrika Arver, Anders Nilsson, Andreas Norman, Jan Edvard Alvenius och Martin Hansson.

Beslut fattades sedan om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera