Kommuniké från årsstämma i Intervacc AB (publ)

Intervacc AB (publ) höll torsdagen den 14 juni 2018 årsstämma varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2017.

Disponering av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade envar av de styrelseledamöter som har