Kontigo Care genomför riktad nyemission om cirka 9,8 Mkr

Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017 beslutat om en riktad nyemission av aktier till en mindre grupp om 18 investerare, däribland 7 befintliga aktieägare, om totalt 3 260 000 aktier. Nyemissionen genomförs till en teckningskurs om 3,00 kr per aktie och tillför Bolaget cirka 9,8 Mkr före emissionskostnader.
Nyemissionens begränsade storlek i kombination med de höga kostnader och tidsutdräkten som en företrädesemission medför, har gjort att styrelsen valt att fatta beslut om