Marknadsmeddelande 36/17 - Information om företrädesemission i Interfox Resources AB

Teckningsrätten avskiljs per den 22 februari 2017.
För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie av för 3,00 SEK per aktie. (1:8 á 3,00 SEK)

Teckningstiden är den 27 februari 2017 till och med den 17 mars 2017.

Observera att teckningsrätterna inte kommer att handlas på AktieTorget.

Stockholm den 17 februari 2017

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se